Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Laatste update: december 2020

Privacyverklaring Proximities

Deze privacyverklaring wordt periodiek bijgewerkt. Controleer altijd de laatste versie op de website van Proximities voor de actuele situatie. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Proximities B.V. (hierna: Proximities of wij) in overeenstemming met de AVG als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en gebruikt tijdens uw interacties met Proximities. Dit is onder meer het geval wanneer u onze website bezoekt, diensten en/of producten van Proximities afneemt, producten gebruikt die worden aangeboden door Proximities, wanneer u zich abonneert op nieuwsbrieven of wanneer u contact opneemt met Proximities. Door deze website te gebruiken en uw gegevens te verstrekken stemt u in met onze privacyverklaring en het met het plaatsen van onze cookies. Raadpleeg onze [invoegen link cookieverklaring] voor de laatste versie van dit beleid en voor meer informatie over hoe wij cookies toepassen. Contact Neem voor vragen over deze privacyverklaring en/of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met Proximities. Proximities B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 60219475 en gevestigd te Leusden op Storkstraat 20a, 3833 LB. Neem schriftelijk contact op met Proximities via Storkstraat 20a, 3833 LB, Leusden ter attentie van mevrouw P. van Delft (Officemanager), per e-mail via [email protected] of per telefoon via +31 33451 1190. Verwerking persoonsgegevens Proximities verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw (mobiele) telefoonnummer;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Overige persoonsgegevens als deze verstrekt en verstuurd zijn in een opmerkingenveld in een van de formulieren op onze website, zoals een webformulier voor feedback, een webformulier voor sollicitaties, een webformulier voor het plaatsen van vacatures, een webformulier voor het sturen van een SMS of in een webformulier voor correspondentie en/of telefonisch contact;
 • Opmerkingen en/of vragen die wij van u ontvangen hebben via servicegerelateerde communicatie en activiteiten;
 • De naam en/of het adres van de organisatie waarvoor u werkzaam bent;
 • Uw functietitel;
 • Gegevens over de diensten en/of producten die u hebt aangeschaft bij Proximities;
 • Gegevens voortkomend uit klantenonderzoek;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op de website van Proximities en op de social mediakanalen van Proximities;
 • Uw IP-adres;
 • Browsergegevens, zoals locatie, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina’s;
 • Unique Device Identifier.

Doeleinden Proximities vraagt uw toestemming om uw persoonsgegevens te delen met Proximities voor de volgende doeleinden, maar niet uitsluitend beperkt tot,:

 • Het informeren over diensten en producten van Proximities;
 • Het toesturen van nieuwsbrieven en mailings van Proximities;
 • Het beantwoorden van vragen en/of het oplossen van klachten over diensten of producten, alsmede het informeren over de status hiervan;
 • Het onderhouden van klant- en/of leverancierrelaties;
 • Het faciliteren van toegang tot informatie;
 • Het evalueren van onze diensten door tevredenheidsonderzoek;
 • Het verbeteren van onze informatievoorziening en communicatie;
 • Het verbeteren van onze website(s);
 • Het creëren van persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en het ontvangen van persoonlijke advertenties die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons gedeeld hebt en/of informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de website en van de sociale mediakanalen van Proximities;
 • Om te voldoen aan de op Proximities rustende wet- en regelgeving.

Rechtsgronden Voor zover Proximities persoonsgegevens verwerkt op basis van uw persoonlijke toestemming wordt dat bij aanvang van iedere verwerking uitgevraagd en gedocumenteerd, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt (of afmeldt) voor onze nieuwsbrief en/of mailings. Proximities verwerkt daarnaast persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen, om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht en voor gerechtvaardigde (bedrijfs)belangen. De website van Proximities en websites van derden Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die door middel van links met onze websites verbonden zijn, zoals social media (Youtube, LinkedIn, Facebook en Twitter). Lees voor het gebruik van websites van derden eerst de privacyverklaring van de desbetreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens delen door Proximities Proximities deelt uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of voor de levering van de door u afgenomen producten, zoals drukwerk. Dit zijn o.a., maar niet beperkt tot, leveranciers, transporteurs, websitebeheerders en financiële administratie. Indien er derden namens Proximities uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met de partij af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van al uw persoonsgegevens. Proximities blijft de eindverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen. Proximities deelt uitsluitend uw persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen of externe dienstverleners buiten de EER als wettelijke overdrachtsmechanismen in acht genomen zijn. Proximities verstrekt alleen uw gegevens aan rechtshandhavingsinstanties en andere partijen als zij daartoe wettelijk toe verplicht is of wanneer dit wettelijk toegestaan is. Beveiliging Proximities waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van alle gegevens die wij bewaren. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Wij testen en controleren regelmatig onze systemen, maken periodiek back ups, passen encryptie toe, werken via versleutelde verbindingen en hanteren te alle tijden voor onze gescreende medewerkers een strikt geheimhoudingsbeleid. Indien sprake is van doorgifte van gegevens aan een partij in een derde land, dan geldt ook hier een passend gelijkwaardig beveiligingsniveau. Ook beschikt Proximities over een gedegen procedure bij vermoedens van een (mogelijke) inbreuk in verband met persoonsgegevens. Bewaartermijn Proximities bewaart uw gegevens afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzamelt en voor zolang deze nodig zijn om de doeleinden zoals hierboven beschreven te bereiken, tenzij een wettelijke plicht een langere bewaartermijn oplegt of toestaat. Wanneer het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is worden deze op verantwoorde wijze verwijderd. Inzage in uw persoonsgegevens U kunt contact opnemen met Proximities via bovenstaande manier om informatie te verkrijgen over welke persoonsgegevens Proximities van u verwerkt en een kopie hiervan ontvangen. U kunt uw eigen persoonsgegevens door Proximities laten corrigeren (rectificatie) of verwijderen, zolang geen wettelijke verplichtingen deze correctie of verwijdering belet. Recht op intrekken verleende toestemming, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid Daarnaast heeft u het recht om de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken, het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proximities. In aanvulling daarop komt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid toe (dataportabiliteit). Indienen verzoek U richt een gespecificeerd verzoek aan Proximities via bovenstaande contactgegevens, onder vermelding van uw naam en adres. Proximities zal u vragen om zich voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van het verzoek te legitimeren. Legitimeren bestaat in deze uitsluitend uit het controleren van de naam. In beginsel zijn geen kosten verbonden aan het uit oefenen van uw rechten. Termijn Proximities honoreert in beginsel binnen vier weken een verzoek. Bij complexe verzoeken kan door Proximities de termijn van vier weken tot maximaal twaalf weken worden verlengd. De reden voor uitstel maakt Proximities altijd kenbaar. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Proximities de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de desbetreffende persoonsgegeven te bewaren of er (andere) dringende reden zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Klacht Proximities ondersteunt u bij het uitoefenen van uw rechten. Mocht u desondanks geen overeenstemming met Proximities kunnen bereiken, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.

map